Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. GO: GOBootcamp.nu, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Hoogezand, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 78081610.
2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon met wie GO een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en deelneemt of beoogt deel te nemen aan door GO georganiseerde personal trainingen, groepstrainingen of outdoor trainingen.
3. Overeenkomst: iedere tussen GO en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst waarmee GO zich jegens de deelnemer, tegen de daarvoor overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het geven van personal trainingen, groepstrainingen of outdoor trainingen.
4. Sessie: elke afzonderlijke, in het kader van de overeenkomst, aan de deelnemer door of namens GO aangeboden personal training-, groepstraining- of outdoortrainingssessie op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GO en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming
1. Voor totstandkoming van de overeenkomst is een aanmelding middels een inschrijfformulier vereist. Elk aanbod van GO is vrijblijvend; GO is nimmer verplicht een inschrijving of aanvraag te aanvaarden.
2. De deelnemer staat ervoor in dat het inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier aan GO is verstrekt en de inschrijving van de deelnemer nadrukkelijk door GO wordt geaccepteerd.
3. Vóór totstandkoming van de overeenkomst vult de deelnemer het door GO aangeboden inschrijfformulier volledig en naar waarheid in. Dit formulier is bedoeld om GO in kennis te stellen van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer en ontheft de deelnemer, in geval de overeenkomst wordt gesloten, niet van zijn verplichten als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
4. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer, alvorens de overeenkomst met GO aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
5. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer voorts dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze trainingen niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

Artikel 4. Inhoud en duur Overeenkomst
1. GO is in geval van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, doch is daartoe niet verplicht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In geval GO de uitvoering van de overeenkomst overlaat aan derden, is hij nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd. Het inschrijfformulier vermeldt uitdrukkelijk de looptijd van de overeenkomst dan wel het aantal sessies dat per week kan worden afgenomen.
3. De overeenkomst eindigt door opzegging, doch niet eerder dan de oorspronkelijke overeengekomen duur is verstreken. Vindt geen opzegging plaats, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een maand.
4. De deelnemer kan een stilzwijgend verlengde overeenkomst steeds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, waarbij opzegging tegen elke dag van de maand kan plaatsvinden.
5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 5. Gezondheid
1. Om te waarborgen dat verantwoord deelgenomen kan worden dient deelnemer een intakegesprek te hebben gehad. Het Intakeormulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan GO te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal kunnen worden gestart.
2. Door (digitale) ondertekening van de overeenkomst verklaart deelnemer dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de sessies van GO, zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met GO aan te gaan zijn/haar arts te raadplegen.
3. Deelnemer dient gedurende de overeenkomst pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie terstond aan te geven.

Artikel 6. Verzuim
In geval de deelnemer verzuimt deel te nemen aan een sessie, komt deze sessie voor de deelnemer te vervallen zonder dat hij aanspraak maakt op het inhalen van die sessie op een later tijdstip, dan wel enige andere (financiële) compensatie. In afwijking van het vorenstaande geldt dat de deelnemer op grond van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd is een sessie in te halen op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip, mits de deelnemer zich uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie heeft afgemeld onder opgave van de reden die tot de afzegging heeft geleid. In geval GO gegronde redenen acht te hebben om aan te nemen dat van ziekte of overmacht geen sprake is, bestaat geen recht op inhalen van de geannuleerde sessie dan wel andere compensatie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. GO is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures en/of andere complicaties welke kunnen optreden. Deelnemer is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van GO.
2. GO is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van deelnemer/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor GO niet verantwoordelijk gehouden kan worden).
3. GO heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en deelnemer kan GO niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Artikel 8. Privacy
Alle gegevens die u op het intakeformulier vermeldt en alle antwoorden die u op de gestelde vragen geeft, worden binnen GO strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om een veilig en effectief trainingsprogramma voor u op te stellen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling geschiedt binnen 1 week na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur.
2. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is GO gerechtigd om haar diensten stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de sessies niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

Artikel 10. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen GO en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.